ReadyPlanet.com

   สมคฺคานํ ตโป สุโข : เพียรพร้อมเพรียงกันชาติมั่นคง

 

 

เข้าระบบสืบค้นเอกสารวิจัย วปอ.


 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓

...อ่านรายละเอียด

 การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

...อ่านรายละเอียด

 ประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓

...อ่านรายละเอียด

 โครงการ "แบ่งปัน เติมสุข" ให้กับพื้นที่ชุมชนเขตดินแดง

...อ่านรายละเอียด

 ประกาศรายชื่อจัดกลุ่มเข้ารายงานตัวของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๔

More...

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔

More...

 การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.