ReadyPlanet.com
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน article

             

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น.  พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(๑) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.