ReadyPlanet.com
พิธีเปิดการศึกษา article

 

            เมื่อวันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.