ReadyPlanet.com
ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารจีนเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ. article

เมืี่อวันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พล.ต.อู๋ เสี่ยวยี่ ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำ พ.อ.(พิเศษ)ถึงฮวา รองผู้ช่วยฑูต และ พ.ท.จ้าวเจี้ยน เลขานุการ  เข้าเยี่ยมคำนับผู้อำนวยการและผู้บริหารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและหนังสือที่มีประโยชน์ให้กับ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคารทำการ วปอ.สปท.

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.