ReadyPlanet.com
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ article

 เมื่ีอวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒๓๐ น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรุณาเป็นประธานในการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๓๑ อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.